دسته های زرق و برق دار به تمام شکل ها و اندازه ها می آیند …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Gorgeous bouquets come in all shapes and size…