شما هرگز نمی توانید مروارید بسیار فراوانی داشته باشید، حق با شماست …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

You can never have too many pearls, right lov…