ما خوشحالیم که اعلام می کنیم که مقصد …

تصویری دلچسب در ژانر ودینگ یا عروسی:

We are happy to announce that destination wed…