هیچ چیز زیباتر از بزرگان است …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

There’s nothing prettier than the majestic ba…