آیا قادر ایم همه ما تنها با این موافق باشیم که اینheidigibsond …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Can we all just agree that this @heidigibsond…