در صورتی که متوجه نشوید، ما کمی عصبی هستیم

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

In case you hadn’t noticed, we’re a little ob…