چیزی محشر آبی؟ یک یاقوت کبود درگیر …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

The perfect something blue? A sapphire engage…