اگر هنوز در جستجوی محل خوب هستید …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

If you’re still looking for the perfect venue…