هیچ عروس و داماد امید به باران بر روی همسرش نیست …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

No bride and groom hope for rain on their wed…