روز قبل درbarcelonabridalweek، ما نشستیم …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Yesterday at @barcelonabridalweek, we sat fro…