آیا قادر ایم همه ما به این نکته پی ببریم که این بیشترین …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Can we all agree that this would be the most …