آنها می گویند الماس بهترین دوست دختر است، ب …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

They say diamonds are a girl’s best friend, b…