یکی از نکات برجسته ازbarcelonabridalweek …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

One of the highlights of @barcelonabridalweek…