ما در حال عشق به ترکیبی از این دلچسب آبی …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

We’re loving the mix of these beautiful blue …