برای افرادی که منتظر بودند! مگان K. سدلر …

تصویری دلچسب در ژانر ودینگ یا عروسی:

For those who were waiting!
Meghan K. Sadler…