گاهی اوقات ساده تصویر می مطلق …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Sometimes the simplest photos are the absolut…