به ما ارزش ندهید – ما تنها روز به خواب میرویم ab …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Don’t mind us — we’ll just be day dreaming ab…