طناب، مروارید و قند گل، این کیک …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Ruffles, pearls and sugar flowers, this cake …