هر زن و شوهر می تواند مانند یک پادشاه و ملکه احساس …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Any couple would feel like a king and queen g…