تاریخ را ذخیره کنید، دوست دارد! ما به باشگاه برویم …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Save the date, loves! We’re heading to Barcel…