زحمت پر زرق و برق، سکسی و آه چندان gorgeo …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Effortlessly glamorous, sexy and oh-so-gorgeo…