با یک الماس نمایش دهنده دوستی و …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

With one diamond representing friendship and …