متاسفم bunnies شکلات، با اینحال این کیک دوست داشتنی …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Sorry chocolate bunnies, but this lovely cake…