آیا این بیشتر از این دیامون کامل است …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Does it get any more perfect than this diamon…