کسی را کپی کنید، کسی که میخواهید این را مشاهده نمائید تصویر …

تصویری دلچسب در ژانر ودینگ یا عروسی:

Tag someone, who you want to see this ️
photo…