….. هم اینک ….. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░ …

تصویر های سیاه وسفید دنیایی از سادگی و زیبایی:

…..PRESENT….. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒⭐️▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒…