هدیه: تصویر توسطmagicpurity انتخاب شده از …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @magicpurity
Chosen from …