هدیه: تصویر به وسیله @ alex.fremer انتخاب شده از …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @alex.fremer
Chosen from …