هدیه: تصویر به وسیله @ trashphoto_371 انتخاب fr …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @trashphoto_371
Chosen fr…