هدیه: تصویر به وسیله @ dimazverev777 انتخاب شده از …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @dimazverev777
Chosen fro…