باران غیر منتظره قبل از غروب آفتاب …

تصویر دیگری از سونی

Unexpected rain just before the sunset captur…