با تشکر از لحاظ طبیعت! تصویر اسیر شده به وسیله …

تصویر دیگری از سونی

Thanks for the views nature! Photo captured b…