آیا شما صعود به کشف آنچه که در بالای …

تصویر دیگری از سونی

Would you climb to discover what’s at the top…