خیابان های برفی در نیویورک از # StormStella captur …

تصویر دیگری از سونی

Snowy streets in NYC from #StormStella captur…