عکاس @ MarkLohde فرار از شهر لی …

تصویر دیگری از سونی

Photographer @MarkLohde escaped the city’s li…