پل Gapstow، در پارک مرکزی بعد از طوفان S …

تصویر دیگری از سونی

Gapstow Bridge, in Central Park after Storm S…