لذت بردن از شکوفه های بادام در زمستان، کال …

تصویر دیگری از سونی

Enjoying the Almond Blossoms in Winters, Cal…