"در یک شب ابهام آمیز تحت Verrazano B …

تصویر دیگری از سونی

“Taken on a foggy night under the Verrazano B…