شات به وسیله @ ۱۹tones از طبقه ۶۰ …

تصویر دیگری از سونی

Shot taken by @19tones from the 60th floor of…