یک شب سرد در سوئیس ضبط شده به وسیله #Sony …

تصویر دیگری از سونی

A cold night in Switzerland captured by #Sony…