راه ۸۵ به سوی قسمت دورتر هدایت می شود …

تصویر دیگری از سونی

Road 85 leading towards the most remote part …