چشمگیر به وسیله استفاده کننده #sonyalphavincelimphot …

تصویر دیگری از سونی

Amazing shot by #sonyalpha user @vincelimphot…