نه مکان بد برای تماشای غروب آفتاب .. تصویر به وسیله …

تصویر دیگری از سونی

Not a bad place to watch a sunset.. Photo by …