اتمام برنده ی در هفته جاری از #SonyRXMo …

تصویر دیگری از سونی

Check out this week’s winner of the #SonyRXMo…