عده ای از کلمات هر روزه حکمت از #AlphaCollect …

تصویر دیگری از سونی

Some daily words of wisdom from #AlphaCollect…