نمایش هوایی هوایی از میدان تایمز گرفته شده به وسیله #Al …

تصویر دیگری از سونی

Aerial view shot of Times Square taken by #Al…