عکاسی هوایی از #CaliforniaCoast گرفته شده با …

تصویر دیگری از سونی

Aerial shot of the #CaliforniaCoast taken wit…