آلپ فرانسوی به وسیله #SonyAlpha enthus دستگیر شده …

تصویر دیگری از سونی

The French Alps captured by #SonyAlpha enthus…