قرار گرفتن در معرض بلند در Tuscon، آریزونا توسطhunter_w …

تصویر دیگری از سونی

Long exposure in Tuscon, Arizona by @hunter_w…