برخی از صبح زود مه را به هوا می رانند …

تصویر دیگری از سونی

Some early morning fog creeping into the stre…